sleepless in Warsaw

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MARKĘ sleepless in Warsaw s.c. w dniu 07.12.2022

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest sleepless in Warsaw s.c. z siedzibą w Łomiankach 05-092, ul. Skrzetuskiego 15d, NIP: 5242766725, REGON: 147127956
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony jednorazowo w terminie 07.12.2022
 3. (Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania trwającego konkursu bez podania powodu).
 4. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie na profilu marki @sleepless_in_warsaw na na instagramie w dniu 07.12.2022
 5. Zgłoszenia konkursowe, w postaci odpowiedzi na pytanie zadane pod postem konkursowym z dnia 7.12.2022, należy przesyłać wyłącznie na Instagramie marki sleepless in Warsaw @sleepless_in_warsaw.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest obserwowanie profilu na instagramie sleepless in Warsaw @sleepless_in_warsaw oraz oznaczenie trzech osób w komentarzu pod konkursowym postem, przedstawiającym zadanie konkursowe oraz zasady konkursu, opublikowanym na profilu marki sleepless in Warsaw @sleepless_in_warsaw w dniu konkursu (07.12.2022)
 7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
 8. wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, obserwująca oficjalny profil marki sleepless in Warsaw @sleepless_in_warsaw na Instagramie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1.  zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.sleeplessinwarsaw.com
  2. zapoznanie się z zasadami konkursu, podanymi w poście konkursowym
  3. spełnienie warunków podanych w Postanowieniach Ogólnych
 3. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą odpowiadały powyższym wymaganiom, wszystkie pozostałe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3 NAGRODY

 1. Nagrodę otrzyma ta osoba, która spełni wymagania konkursowe oraz której odpowiedź zostanie wybrana przez Organizatora na podstawie subiektywnej oceny.
 2. Nagrodą w konkursie są:
  1.  koc wełniany z asortymentu MOMENTS
  2. eko świeca sojowa z linii MOMENTS
  3. relaksacyjny olejek z linii MOMENTS
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem Instagrama w przeciągu maksymalnie 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na
 6. wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie osoba: Magdalena Żukowska lub Katarzyna Aleksandrowicz
 8. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z przekazaniem nagrody.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.
 5. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie www.sleeplessinwarsaw.com
Hej! Podaj adres email a powiadomimy Cię, gdy znowu będzie dostępny.